dimecres, 1 de juliol de 2020

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

TRAGINAR
1. Portar d'un lloc a un altre alguna cosa, sia damunt el coll o l'esquena, sia damunt una bístia, sia amb algun vehicle.
     • Traginar greix (Estar molt gras)
Està l’ofici de traginar:
TRAGINER
1. Persona que tragina, que es dedica al transport de mercaderies, mobles, etc., d'un lloc a un altre, sia amb carro, sia a esquena de bístia.
     - Traginer de garrot: el qui portava les mercaderies a esquena de bístia.
     - Traginer de mar o de ribera: el que es dedicava especialment a portar a les cases dels comerciants la càrrega arribada per mar
     - Traginer de carrera: el qui transportava mercaderies a grans distàncies i a pobles molt allunyats del punt de partida.
     • El burro del traginer sempre va davant (Ho diuen quan algú s'anomena en primer terme)
     • L'ase fa un compte i el traginer un altre (Vol dir que moltes vegades el qui fa projectes d'acció queda defraudat perquè hi ha una altra persona poderosa que els fa fracassar)
     • No es sap de qui són els matxos, fins que el traginer és mort (Es refereix a aquells assumptes que no es resolen fins que n'és passada l'oportunitat)
     • No tots els qui porten xurriaques són traginers (Significa que les aparences enganyen)

Cap comentari:

Publica un comentari